Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Beestenboelservice.

Deze voorwaarden dient u te lezen en te accepteren alvorens de begindatum van het contract.

 ALGEMENE VOORWAARDEN:

 1. Algemene Voorwaarden:
  1. Opdrachtnemer: Beestenboelservice.
  2. Opdrachtgever: Consument die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.
  3. Gastdier: Het huisdier van de opdrachtgever wat ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtnemer.
  4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de  opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer zicht verplicht het huisdier gedurende de afgesproken periode te verzorgen / uit te laten of te vervoeren tegen de door de opdrachtgever te betalen vergoeding.
  5. Beestenboelservice behoudt zich het recht klanten te weigeren.
  6. Beestenboelservice behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
  7. De km vergoeding wordt berekend via ANWB.nl
  8. Er dient door de opdrachtgever gezorgd te worden voor voldoende voer, bodembedekking etc.
  9. Alle dieren die door Beestenboelservice worden verzorgd dienen alle verplichte inentingen/vaccinaties te hebben gehad en in het bezit zijn van een paspoort (honden, katten, paarden)
  10. Alle dieren dienen vrij te zijn van vlooien, wormen, teken en luizen.
  11. Ziekte van een dier dient tijdens het kennismakingsgesprek kenbaar gemaakt te worden.
  12. Paarden dienen door de eigenaren zelf te worden geladen op de trailer(indien nodig is hulp mogelijk).
  13. Eigenaren van paarden dienen met mij in mijn auto mee te rijden tijdens het vervoer.
  14. Tijdens het vervoeren van het paard dient het paspoort aanwezig te zijn.

 2. Toepasselijkheid:
  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 3. Vergoeding:
  1. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zoals beide partijen bij de overeenkomst hebben afgesproken.
  2. Betaling dient vooraf of binnen 7 dagen na afloop te gebeuren.
  4. In het geval van wijzigingen van de vergoeding zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier tenminste 1 maand voor de ingangsdatum van op de hoogte stellen.

 4. Onkosten:
  1. De opdrachtgever is verplicht de onkosten die de opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.
  2. De opdrachtnemer zal vooraf het maken van onkosten de opdrachtgever contacten.

 5. Schadevergoeding:
  1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het dier toebrengt aan derden en dient deze schade dan ook te vergoeden.
  2. Schade aan de trailer veroorzaakt door het paard wordt verhaald op de eigenaar van het paard.

 6. Aansprakelijkheid: 
  1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering of vermissing van zaken of goederen in de woning, schuur en dergelijke. Met uitzondering van nalatigheid van de opdrachtnemer waardoor een eventuele sleutel bij derden terecht is gekomen.
  2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwondingen van uw dier, tenzij die het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtnemer die de opdrachtnemer is toe te rekenen.
  3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk als er door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in het geval van calamiteiten de opdrachtnemer niet in staat was zijn opdracht uit te voeren

 7. Opzegging:
  1. De opdrachtgever kan de overeenkomst ten alle tijden opzeggen.
  2. Vindt de opzegging plaats 7 dagen voor de start van de overeenkomst, dan is er geen betaling verschuldigd.
  2. Vindt de opzegging plaats binnen 7 dagen voor de start van de overeenkomst, dan is er een betaling verschuldigd van 50% van het overeengekomen bedrag.
  3. Vindt de opzegging plaats binnen 24 uur voor de start van de overeenkomst, dan is er een betaling verschuldigd van 100% van het overeengekomen bedrag.

 8. Einde overeenkomst:
  1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.
  2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.

 9. Vergoeding bij einde overeenkomst:
  1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht wordt een deel van de vergoeding door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegeven. Dit is op basis van de werkzaamheden die zijn verricht en de tijd die dat heeft gekost.

 10. Geheimhouding: 
  1. Zo
  wel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?